Бърза доставка 1-3 дни.

It's time to shred! ❄️

Общи условия за използване на интернет сайт:

www.shred-house.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

I.     Общи условия

·        ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

·        ТЪРГОВЕЦЪТ  чрез www.shred-house.bg има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана

·        При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ чрез “www.shred-house.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

·        ТЪРГОВЕЦЪТ чрез “www.shred-house.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

·        ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “www.shred-house.bg”.

·        Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна.

·        Всички обявени цени са в български левa с включенo ДДС.

Права и задължения на страните

1.     ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава:

o   Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от четири работни дни;

o   Да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на сток заявената за покупка стока. При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от една работна седмица;

o   Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

o   Гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

2.     Клиентът се задължава:

o   Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки(наложен платеж);

o   Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

o   Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки;

o   Връщането се допуска при следните условия: стоката е в добър търговски вид, оригиналната опаковка, с оригинални етикети и неупотребявана;

Лични данни

www.shredhouse.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “www.shred-house.bg” може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

“www.shred-house.bg” има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected]

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “www.shred-house.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни
актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията 

“www.shred-house.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

·        е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

·        информацията е изискана от държавни органи или длъжностни
лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

www.shredhouse.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Отговорност

“www.shred-house.bg” не носи отговорност за неизпълнение назадълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “www.shred-house.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, некоректна информация за продукти, технически грешки, както
и в предоставянето на услугите извън контрола на “www.shred-house.bg”.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “www.shred-house.bg”, съобразно българското законодателство.

II.     Гаранционни условия

При закупуване на даден артикул е упомената вид и срок на гаранцията.
Моля пазете документите при получаване от куриера,както и касовата бележка издадена от него.

III.     Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

1.     Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

2.     Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неоправомощено лице.

3.     При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали.

IV.     Допълнителни условия:

“shred-house.bg” не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

 

Онлайн магазинът е собственост на:

ШРЕД СПОРТС“ЕООД

Tel: +359988782521

Email: [email protected]

Address: 1113 София,Георги Бакалов 5

МОЛ: Александър Димитров

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4
и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: https://kzp.bg/

За въпроси и разрешаване на спорове: